• Kinderen 1
 • Schoolgebouw1
 • Ballonnen
 • Ingang
 • Kinderen 2
 • Laptop
 • Schoolgebouw2
 • Kinderen 3
 • Hek
Werken aan een schooleigen christelijke identiteit
   • Ons opvoedingsproject steunt op vijf basisdoelen:
     1. Zorg voor kwaliteitsonderwijs met maximale ontplooiingskansen voor elk kind.
     2. Respect voor en aanvaarding van elk kind.
     3. Aandacht voor de christelijke zingeving en beleving.
     4. Een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid.
     5. Hechte leef- en leergemeenschap, geïntegreerd in de lokale gemeenschap.
   • Verscheidenheid als meerwaarde ervaren en uitdiepen met wederzijds respect.
   • De kinderen aansporen tot engagement om solidair te zijn met anderen.
 
Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
   • Vanuit een positieve ingesteldheid biedt elke leerkracht  ruimte aan de totale ontplooiing van het kind; via hart, hoofd en handen proberen we de kinderen op te voeden tot gelukkige mensen.
   • Via de goedgekeurde leerplannen trachten wij de decretale leergebiedgebonden eindtermen  bij de kinderen te bereiken en de leergebiedoverschrijdende  na te streven.
   • Respect bijbrengen voor milieu, natuur en menselijke waarden
 
Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak
   • Het didactisch aanbod wordt zoveel mogelijk aangepast aan het unieke van ieder kind met hun actieve inbreng.
   • Leren gebeurt interactief waardoor de groeikansen optimaal benut worden, door en voor ieder kind.
   • We aanvaarden dat opvoeden een continu proces is, waarbij wordt rekening gehouden met de  mogelijkheden en beperkingen van elk kind.
   • We besteden aandacht aan de vorderingen van kinderen, het welbevinden en de vreugde van elk kind dat daarmee gepaard gaat.
   • Elke leerkracht kleurt het aanbod met eigen uitstraling en persoonlijkheid passend binnen de schoolstructuur.
 
Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg
Zorgbreed werken
   • De kerntaak van elke leerkracht is streven naar het  maximaal welbevinden en de maximale betrokkenheid van ‘alle’ kinderen door zorg te bieden op maat van elk kind.
Werken aan zorgverbreding
   • Voor de kinderen die extra zorg nodig hebben, stellen we in samenspraak met de zorgleerkracht en indien nodig met het CLB en/of externe deskundigen een individueel handelingsplan op en streven naar de realisatie hiervan.
   • De ouders worden steeds betrokken bij de zorg van hun kind.
 
Werken aan de school als gemeenschap en organisatie
   • We vormen een leer- en leefgemeenschap waar iedereen aanvaard wordt en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
   • We vormen een team en willen leren van elkaar en externen.
   • We streven voortdurend naar professionalisering.
   • We zijn een school die openstaat voor en communiceert met ouders en kinderen.
   • We geven gestalte aan ons opvoedingsproject door een goede organisatie en structuur.